La Junta de Govern Local (JGL) de l’Ajuntament de València ha prorrogat el contracte del servei d’atenció del Centre per a persones en situació de sense llar “El Carme” de València, de titularitat municipal, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat ( FSC). El nou contracte mantindrà el servei d’atenció un any més, fins al 23 d’abril del 2025. Després de tres anys de funcionament, El Carme s’ha consolidat com un servei necessari que ofereix una resposta àgil, a través del Centre d’Atenció a Persones sense sostre (CAST), a la població sense llar amb addicció, patologia mental i/o amb llargs períodes de sensellarisme, des d’un enfocament de reducció de danys.

El Carme presta un servei d’allotjament amb acompanyament, adreçat a persones sense llar i en situació d’exclusió social greu. Entre els objectius del centre, hi ha un espai on descansar a les tardes, allotjament nocturn, esmorzar i sopar, així com reduir l’aïllament i el desarrelament personal de les persones afectades per situacions derivades d’algun fet imprevist de caràcter greu.

El servei atén persones amb situacions vitals complexes que van més enllà de la manca d’habitatge, i que combinen problemes de salut en un alt percentatge, precarietat econòmica, absència d’una xarxa sòlida, desarrelament, desocupació, problemes judicials, barreres administratives, etc. .

El centre compta amb un total de 10 places, ampliable a 12 en situacions especials, i treballa en coordinació amb els equips datenció municipals, el Servei dUrgències Socials i el Centre dAtenció a Persones sense sostre de lAjuntament de València.

Elena Matamala, directora del Centre per a persones en situació de sense llar “El Carme” de València, ha expressat l’agraïment per aquesta pròrroga, per “la confiança en la nostra manera de treballar; propera, adaptada a la persona, basada en la reducció de danys… Subratllaria que es tracta d’un servei destinat a situacions de sensellarisme complexes, en què es combinen llargues trajectòries, addiccions i patologia mental”.

D’altra banda, cal destacar que segons dades de la Memòria tècnica de l’exercici anterior (2022-2023), el servei va allotjar 173 persones diferents (53 dones i 120 homes). D’aquestes, 66 van mantenir una plaça habitual d’allotjament mentre que la resta (107) van ocupar places d’emergència per a estades puntuals.

Es repeteix en relació amb l’any anterior que la majoria de les persones no havien estat allotjades al servei prèviament, si bé algunes van ser ateses amb anterioritat en altres serveis de FSC a la ciutat de València (és el cas del Centre d’Intervenció de Baixa Exigència) o en altres centres de dia de baixa exigència, i fins i tot en altres albergs.

En línies generals, “El Carme” és un centre que recull valoracions positives per part de les persones que hi resideixen. Pel que fa a això, segons afirma la directora del servei, “pel que fa al grau de satisfacció obtingut a través dels qüestionaris de satisfacció realitzats, la mitjana del total dels ítems valorats se situa en un 3,7 sobre 5. Els aspectes més valorats són la utilitat del recurs, el servei de dutxes, l’organització, la neteja, el servei d’orientació i escolta, i, com a element més ben valorat, la relació amb les i els professionals (4,5 sobre 5)”.

Així mateix, assenyala que es posa en valor la tranquil·litat, l’ambient harmònic, així com el tracte i la paciència de l’equip professional del servei, fins i tot per a les dones (moltes amb històries vitals marcades per la violència de gènere). També cal destacar que no s’hagin recollit queixes o incidències des que el servei es troba en funcionament.

En aquest sentit, l’equip social, amb el suport del servei d’atenció psicològica i d’infermeria del centre, continua treballant per a la recuperació dels projectes de vida personals, i per això ha estat i és fonamental la coordinació amb altres sistemes de protecció social (sanitari, judicial, residencial, educatiu, laboral, etc.).