Professionals del CAS (Centre d’Atenció i Seguiment) en Drogodependències dels centres penitenciaris de Brians 1 i 2, gestionats per la Fundació Salut i Comunitat, van participar en aquesta jornada adreçada a professionals de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de Catalunya (XADC) i de Justícia, principalment.

La trobada va tenir lloc al Saló d’Actes de l’Edifici Salvany de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, a Barcelona. El seu objectiu va ser generar un espai per reflexionar i compartir les diferents investigacions i/o intervencions dels equips dels centres i serveis, relacionades amb diferents aspectes de la reducció de danys: intervenció, organització/planificació, etc.

La reducció danys és un enfocament que sustenta les polítiques i els programes que tenen com a finalitat disminuir significativament les conseqüències negatives resultants del consum d’alcohol, tabac i altres drogues, tant per a les persones de forma individual com per la comunitat en general, sense requerir necessàriament l’abstinència.

La jornada es va iniciar amb les intervencions de representants de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i de col·lectius de pacients i usuaris/es de drogues. Seguidament, es van iniciar les comunicacions orals i la presentació de pòsters en diferents taules per aprofundir en les temàtiques proposades.

L’equip de professionals del CAS Brians 1 i 2 presentar dues comunicacions orals en la taula dels “Programes d’Intercanvi de Xeringues”: “Avaluació del Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIJ) del Centre Penitenciari de Brians 1 (2007 – 2012)” i “Propostes de Millora en la praxi del Programa d’Intercanvi de Xeringues i alternatives innovadores de Reducció de Danys en els Centres Penitenciaris de Catalunya”.

Les dues intervencions es van articular estretament oferint propostes per millorar el funcionament dels PIJ dins de la presó. Posteriorment, des de la taula de “La Infecció del VIH i del VHC en persones consumidores de drogues injectades” es va presentar la part quantitativa dels resultats d’una investigació realitzada per professionals del CAS Brians 1.

Sota el títol de “Consum de substàncies i altres conductes de risc a la presó”, es va crear un espai de reflexió sobre els efectes negatius del consum de drogues, les pràctiques sexuals, la pràctica del tatuatge i l’autocura dins de presó, suggerint propostes de intervenció per abordar-los de forma més eficaç.

Finalment, es va presentar el pòster “Un pas endavant!”: Experiència de sis anys de treball amb agents de salut “en el qual es van sintetitzar els assoliments i l’evolució de la formació dels agents de salut dins del medi penitenciari (CAS Brians 1 ).

La participació del CAS Brians 1 i 2 en aquesta jornada va ser molt enriquidora per discutir i reflexionar sobre l’activitat diària de l’equip amb professionals, tècnics i usuaris de la xarxa de reducció d’anys (REDAN).

Des d’aquests serveis es manté que calen més espais com aquest per seguir defensant el model de reducció de riscos i danys, perspectiva realista i pragmàtica que lluita pels drets de les persones que consumeixen drogues.