El passat mes de juny es va celebrar a Quito (Equador) la Conferència anual de COPOLAD . Es tracta d’un programa de cooperació en el si s’intenten coordinar les polítiques sobre drogues i tot el referent a la prevenció dels problemes que es deriven del seu abús i del tractament de les persones afectades. Compta amb la participació d’altes autoritats de països d’Amèrica Llatina, el Carib i la Unió Europea, i amb l’assistència dels màxims representants les agències nacionals i institucions supranacionals que treballen en l’àmbit de les drogues en ambdues regions.

A Quito, davant un auditori de representants de 36 països europeus i llatinoamericans

En aquesta reunió, un tema central era el relatiu a la dona, la perspectiva de gènere i la violència masclista. Un dels convidats va ser el director tècnic de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), Dr. Xavier Ferrer, que va exposar als participants les iniciatives de prevenció de la violència masclista vinculada a l’abús d’alcohol i altres drogues, d’atenció a persones drogodependents que són alhora víctimes de maltractaments, i altres intervencions de FSC tendents a incorporar la perspectiva de gènere al treball terapèutic.

La seva intervenció va ser una de les que va despertar més interès en els debats, juntament amb una altra presentació brasilera d’un programa (“Lua Nova”) que treballa amb nenes víctimes de la prostitució i embolicades molt precoçment en el tràfic i consum de drogues.

El representant de FSC va explicar la trajectòria seguida per la iniciativa MALVA , amb les investigacions realitzades per avaluar en els seus justos termes la interacció existent entre l’abús d’alcohol i altres drogues i la violència domèstica, sovint objecte ja sigui d’exageració o de tot el contrari.

También las diversas tareas de prevención, con intervenciones en los medios de comunicación, talleres con mujeres, talleres de prevención con adolescentes en centros educativos, con varones (agresores o no agresores), etc.

Merecieron atención especial las últimas iniciativas tendentes a asegurar que las mujeres drogodependientes atendidas en los centros de la fundación reciban el cuidado necesario, ya que a menudo cuando se investiga se halla que fueron o son todavía víctimas de algún tipo de violencia, que a menudo facilitó el que adquirieran drogas.

També les diverses tasques de prevenció, amb intervencions en els mitjans de comunicació, tallers amb dones, tallers de prevenció amb adolescents en centres educatius, amb homes (agressors o no agressors), etc.

Van merèixer atenció especial les últimes iniciatives tendents a assegurar que les dones drogodependents ateses als centres de la fundació reben la cura necessària, ja que sovint quan s’investiga es troba que van ser o són encara víctimes d’algun tipus de violència, que sovint va facilitar el que adquirissin drogues.

També, la major sensibilitat cap a les qüestions de gènere, reflectida en canvis de la normativa de funcionament dels seus centres assistencials o en la realització de grups específics de dones o homes, després de la qual s’ha observat un menor abandonament dels pacients dels programes , el que contribueix a l’obtenció de millors resultats.

Addicionalment, la presentació de Xavier Ferrer va contribuir també a alimentar el debat sobre el paper de les organitzacions no governamentals en la lluita contra els problemes derivats de l’abús de drogues, i la seva necessària complementarietat i cooperació amb les organitzacions governamentals.

El Dr. Ferrer ha subratllat que la nostra iniciativa vinculant la perspectiva de gènere i violència masclista amb l’abús de drogues, genèricament coneguda com a projecte MALVA, va néixer precisament de la cooperació de dues organitzacions (una espanyola i una alemanya) amb el suport de la Comissió Europea , i que ha pogut prosseguir i desenvolupar-se gràcies al suport rebut molt especialment del Pla Nacional Sobre Drogues d’Espanya i dels governs autònoms de Catalunya, la Comunitat Valenciana i Madrid.

S’assenyalava la conveniència que els estats, quan disposin d’organitzacions motivades, competents i professionalitzades, deleguin en aquestes una sèrie de tasques assistencials i preventives, en la seguretat que seran desenvolupades de manera més eficaç i eficient que si s’assumeixen directament a partir de personal que treballi per a l’administració.

Aquesta visió és compartida progressivament, si bé hi ha la dificultat que sovint es considera de manera global a totes les ONG, quan la veritat és que entre elles hi ha enormes diferències. Per exemple, les que poden existir entre una petita associació local de pares i una organització potent i professionalitzada com ho puguin ser la Creu Roja o la Fundació Salut i Comunitat.

En la conferència es va recordar que també diverses organitzacions governamentals, o diferents serveis públics assistencials o preventius, posseeixen nivells de competència i eficiència notablement diferents entre si.