El disseny, revisió i avaluació de la qualitat dels diferents àmbits de Serveis Socials forma part de les actuacions previstes en què s’emmarca la cultura de qualitat de la Fundació Salut i Comunitat. L’equip de professionals de “Riera Major” ha expressat la seva satisfacció per una bona valoració del servei per part dels usuaris/es, en un informe recent.

Un dels indicadors del programa es refereix a la satisfacció dels usuaris. Per a això, es planteja que el servei compti amb una valoració sistemàtica del grau de satisfacció dels mateixos pel que fa al tractament, amb l’objectiu de poder millorar el servei que s’ofereix.

Aquestes informacions són de gran valor per a l’equip de professionals, ja que els permeten reflexionar sobre el treball quotidià, i així poder anar introduint els canvis necessaris en cadascuna de les àrees que s’avaluen.

Hi ha per a això dos qüestionaris diferents. D’una banda, en un d’ells s’analitza tant la utilitat com l’interès de cadascuna de les dinàmiques grupals i activitats del programa terapèutic. Per una altra, en aquest primer s’avalua la confortabilitat i adequació dels espais físics de la comunitat.

Un segon qüestionari pretén estudiar i valorar la intervenció de l’equip professional en sis aspectes de la intervenció que tenen a veure amb:

  • Com es condueixen les dinàmiques grupals.
  • Com es transmet la normativa del centre.
  • Com es valora l’atenció individual.
  • Com s’ha realitzat la recepció i l’acollida en arribar al centre.
  • Com es planifica i s’organitza en les activitats que condueix.
  • La mesura en què el professional accessible.

A més d’aquests aspectes que es mesuren en una escala quantitativa, puntuant de l’1 al 5 (essent 1 la pitjor puntuació i 5 la millor valoració), es pregunten dues qüestions qualitatives:

  1. Quins aspectes destacaries en positiu d’aquest professional?
  2. Quins aspectes creus tu que hauria de millorar?

En aquesta ocasió (el qüestionari es realitza un cop l’any a tots els usuaris que estan a la comunitat terapèutica “Riera Major”), es van analitzar els resultats de 20 usuaris que van valorar tant als educadors/es (vuit professionals) com als terapeutes del centre (dos professionals).

El més important a destacar és que cap usuari va puntuar com a dolent o com regular en els aspectes analitzats a cap dels professionals.

Entre d’altres dades reflectides en l’informe posterior, el 86% dels usuaris va considerar que els educadors fan una bona o molt bona conducció de les dinàmiques grupals. A destacar que tres educadors van obtenir la màxima valoració. Per part dels psicoterapeutes, la puntuació obtinguda va ser del 96,5% (sent el 100% la màxima puntuació). Aquesta és una dada molt significativa tenint en compte que una part fonamental del programa, tant en relació a continguts com pel que fa a utilització diària del temps, està dedicat a aquestes dinàmiques.

El 95% dels usuaris va considerar que els educadors transmeten bé o molt bé la normativa del centre als usuaris. Quatre professionals van ser puntuats amb la màxima puntuació. Per part dels psicoterapeutes, la puntuació obtinguda va ser del 93%.

Pel que fa a l’atenció individualitzada, el 89% va opinar que les tutories són bones o molt bones. Dos dels educadors/es van obtenir la màxima puntuació. La valoració dels psicoterapeutes va ser del 94%. Tant les tutories com les teràpies van ser els espais més i millor valorats pels usuaris, reclamant sempre un augment dels mateixos.

En les valoracions qualitatives, els valors que van destacar els usuaris en positiu dels educadors van ser la professionalitat, la implicació, l’empatia, l’assertivitat, la proximitat, l’interès, el saber escoltar, la serenitat i la confiança, entre d’altres. En el cas dels psicoterapeutes, es va valorar el seu saber, els seus dots comunicatives, l’atenció, la intel·ligència, el saber escoltar, la tranquil·litat i serenitat, i el lliurament.

Com a qüestions a millorar per part dels educadors es va plantejar la rigidesa, algunes persones van demanar més duresa i altres, menys duresa; la manca de posicionament, menys brusquedat en les intervencions i més energia, de vegades. I, per part dels terapeutes, menys distància, que estiguin més temps en comunitat i que no pretenguin abastar més del que fan.

Segons manifesta l’equip terapèutic de “Riera Major” , “més enllà d’aquelles qüestions professionals que cal polir, és gran la satisfacció que s’obté quan les persones amb les que i per a les que treballes en el dia a dia, a les quals acompanyes en els seus bons, dolents i molt dolents moments, opinin i valorin les actuacions dels professionals en aquests termes tan positius “.

rieramajor-prof-cat