Servei d’Ajuda a Domicilide les Encartaciones

FSC, en consorci amb el Grup Lagunduz, gestiona el Servei d’Ajuda a Domicili de les Encartacionesdestinat a l’atenció continuada de persones grans amb necessitats a nivell d’autonomia personal.

Aquest SAD, que dóna servei als ajuntaments biscaïns d’Artzentales, Karrantza Harana, Galdames, Gordexola, Güeñes, Lanestosa, Sopuerta Turtzioz i Zalla atén una mitjana mensual de 125 usuaris/es i compta amb 20 auxiliars Domiciliaris/es contractats/des.

Aquest servei de caràcter públic, polivalent i comunitari, es dirigeix a famílies i/o persones en situació de dependència o en risc de dependència que presenten dificultats per valer-se per si mateixes en la realització de les activitats de la vida diària. El seu objectiu és tractar d’afavorir l’autonomia personal dels usuaris/es en el seu propi domicili, a través d’un programa individualitzat de caràcter preventiu, d’atenció continuada i/o rehabilitador.

Les actuacions incloses en aquest SAD contemplen:

  • Atenció domèstica (preparació d’aliments, vestit, compres, neteja, manteniment de l’habitatge…).
  • Cures personals (neteja i higiene personal, ajudes pel que fa a la mobilitat, suport en activitats bàsiques com l’alimentació, l’administració de fàrmacs…).
  • Actuacions complementàries (acompanyaments a gestions bancàries, administratives i de salut); suport socioeducatiu; entrenament en habilitats domèstiques…

Informació de contacte

Email: coord.encartaciones@utelagunduzfsyc.org
Telèfon: 944 792 107
Persones de contacte: Itziar Blasco