SAVA - Servei d'Acompanyament a la Vida Autònomaper a persones amb drogodependències (Barcelona Província)

El Servei d’Acompanyament per a la Vida Autònoma (SAVA) és un servei de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) que acompanya i dóna suport als processos d’autonomia de persones amb conductes addictives. Està pensat per a persones que estan en abstinència i que necessiten suport en el seu dia a dia.

Aquest servei garanteix una atenció individualitzada per part de professionals que realitzen un acompanyament socioeducatiu i emocional a la persona. El servei compta amb el finançament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya a través de la Convocatòria de Suport a Projectes d’Entitats (Cospe).

BENEFICIARIS

El SAVA s’adreça a totes les persones majors de 18 anys drogodependents que:

 • Estan en abstinència en l’actualitat.
 • Necessiten un suport educatiu i emocional per afrontar les dificultats amb les que es troben en la seva vida quotidiana.
 • Necessiten acompanyament i suport en la recerca d’activitats d’oci, ocupacionals i xarxa social.

OBJECTIUS

L’objectiu general de l’SAVA és donar suport a les persones usuàries en les seves tasques i dificultats del dia a dia per consolidar la seva autonomia i la seva abstinència. La recent autonomia adquirida després d’haver finalitzat un tractament pot comportar dificultats en el dia a dia, en què el SAVA acompanya.

Així doncs, els objectius principals són:

 • Potenciar el manteniment de l’abstinència i d’un estil de vida saludable.
 • Mantenir els canvis en l’estil de vida iniciats en tractaments anteriors.
 • Enfortir l’autonomia de la persona incorporant hàbits i projectes saludables i evitant els que siguin un risc.

Els / les professionals que treballen en aquest servei ajuden a la persona en les seves necessitats i objectius personals. Per aconseguir els objectius proposats, aquests es consensuen entre educador/a i usuari/a, d’aquesta manera es poden elaborar objectius realistes i adaptats a les necessitats, moment i capacitats de cadascú.

PRESTACIONS DEL SERVEI

Aquestes prestacions s’establiran a l’inici dels acompanyaments en funció de les necessitats de les persones. Es podran triar dins el ventall següent:

 • Acompanyament socioeducatiu i elaboració d’uns objectius personalitzats.
 • Acompanyament en la recerca d’habitatge
 • Acompanyament de visites de seguiment i altres recursos comunitaris.
 • Suport psico-emocional.
 • Seguiment visites mèdiques i de les pautes farmacològiques prescrites.
 • Seguiment d’hàbits de vida saludables: higiene personal, alimentació, esport…
 • Seguiment i reforç per a la gestió econòmica.
 • Seguiment i reforç per a l’autonomia en qüestions domèstiques.
 • Suport a la realització de les gestions que suposin gran dificultat.
 • Promoció i orientació sobre els recursos comunitaris.
 • Orientació per a la recerca d’activitats d’oci.
 • Orientació d’activitats formatives.
 • Orientació per a la recerca activa de feina.

ON ES REALITZEN ELS ACOMPANYAMENTS

Els acompanyaments poden realitzar-se:

 • Al domicili de la persona usuària.
 • Al despatx habilitat per als acompanyaments.
 • Telemàticament.

ACCÉS I DURADA DEL SERVEI

L’inici de l’procés és voluntari i respon a la necessitat de la persona que sol·licita ser atesa. La durada de l’servei SAVA és flexible, i la seva finalització dependrà dels objectius que es marquin i el temps que es necessiti per assolir-los. S’entén que aquest procés pot tenir des d’una durada mínima de dos mesos fins a un màxim de dos anys.

Un cop la persona i el centre de referència s’hagin posat en contacte amb el SAVA, es concreta i realitza una entrevista entre el/la sol·licitant i la persona responsable de el recurs. Amb l’acceptació de les dues parts, ja es podrà començar el procés i les trobades amb el/la professional de referència.

Informació de contacte

Email: sava@fsyc.org
Telèfon: 93 244 0570
Personas de contacto: Gemma Maudes Rosselló