Programa de mesures actives dinserció sociolaboral - MAIS(L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona)

La renda mínima d’inserció (RMI) és una acció de solidaritat de caràcter universal cap a la ciutadania amb greus dificultats econòmiques i socials que reuneix els requisits que estableix la Llei catalana 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció. A més a més, té el propòsit de resoldre situacions personals que motiven algunes de les dificultats patides. És a dir, amb les actuacions d’inserció es vol aconseguir que les persones ateses puguin aconseguir la plena autonomia personal, familiar, econòmica i social.

El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya subvenciona la realització del Programa de Mesures Actives d’Inserció (MAIS) per incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.

Des del 2021, la nostra organització forma part de les entitats encarregades del desenvolupament d’aquest programa al municipi de L’Hospitalet de Llobregat. Com en tots els nostres programes de l’àmbit d’Inclusió Sociolaboral, el disseny té en compte el model de competències per definir les accions de l’itinerari i el contingut de les activitats. Oferim un acompanyament amb una metodologia combinada que permet intervenir des de l’espai individual i grupal. Alhora, treballem des del cas per cas per atendre la particularitat de la demanda de cadascú, flexibilitzant l’oferta tècnica sempre que sigui possible.

Per això:

  • Oferim acompanyament, orientació i assessorament per a la promoció de la millora competencial de les persones participants per tal d’afavorir-ne la millora d’ocupabilitat i ocupació. Desenvolupem itineraris d’inserció personalitzats en clau de competències, atenent la demanda de la persona i adaptats a la realitat i necessitats identificades de manera conjunta.
  • Proporcionem eines perquè la persona pugui fer la seva anàlisi particular en relació amb la seva ocupabilitat davant d’oportunitats laborals concretes.
  • Vertebrem la metodologia en relació a un procés d’orientació i acompanyament posant èmfasi en l’autoconeixement, l’autonomia i la dotació d’eines que afavoreixin un canvi de posició de la persona, promovent la iniciativa davant de les eleccions.
  • Resulta imprescindible la motivació i implicació del participant per treballar aquells aspectes que poden estar interferint a nivell d’inclusió sociolaboral.

Punts clau del MAIS a FSC:

  • Itineraris personalitzats ajustats a la demanda del subjecte, acompanyant, assessorant i orientant de manera individualitzada.
  • Combinació metodologia: intervenció individual i grupal
  • Flexibilitat metodològica per ajustar la participació del subjecte a la circulació del programa
  • Corresponsabilitat de les participants
  • Participants = protagonistes del procés
  • Rol de la professional = facilitadora

Informació de contacte

Email: sandra.tataya@fsyc.org
Telèfon: 934 376 175
Persones de contacte: Sandra Tatay