PAD: Programa d´Atenció a Dones amb necessitats per al´exercici de la seva capacitat jurídica (Barcelona)

El Programa d´Atenció a Dones amb necessitats per al´exercici de la seva capacitat jurídica es crea per oferir a les dones ateses respostes específiques a les seves necessitats i singularitats amb un acompanyament i abordatge integral amb perspectiva de gènere.

L’objectiu general d’aquest programa és proporcionar un acompanyament i atenció integral especialitzada i intensiva per part d’un equip format en perspectiva de gènere, per atendre aquelles dones amb la capacitat d’obrar modificada que es troben en situacions de vulnerabilitat, facilitant una orientació, assessorament i seguiment individualitzat.  A més a més, donades les situacions de violències masclistes (en les seves diferents formes) que travessen les dones considerem que la incorporació de la perspectiva de gènere és cabdal i es contempla sistemàticament en el disseny, planificació, execució i avaluació de les accions dutes a terme des del servei.

La incorporació de la perspectiva de gènere en l’execució d’aquest PAD-T (Programa d’atenció a les Dones en el marc de la Tutela jurídica) suposa tenir en compte la construcció social del gènere, i les seves repercussions que es veuen agreujades en dones que pateixen processos de salut mental, exclusió residencial i ús de substàncies tòxiques.

El PAD-T ofereix un espai segur i de confiança, d’orientació, seguiment i assessorament per a dones que presenten la capacitat d’obrar modificada. També pretén contribuir a la incorporació de la perspectiva de gènere en l’atenció per part de la resta de professionals.

 Entre les activitats que es realitzen cal destacar les següents:

  • Entrevistes inicials individuals d’acollida, per tal de proporcionar informació bàsica sobre el PAD-T
  • Entrevistes de seguiment individuals en espai segur i de confiança per explorar, analitzar i elaborar el Pla de treball Individualitzat (PTI) donant resposta a necessitats i particularitats en matèria de violències masclistes.
  • Exploració i detecció de possibles situacions que requereixin d’un acompanyament específic i especialitzat per abordar possibles situacions de violència de gènere, discriminació i estigma
  • En cas de situacions de risc facilitar un acompanyament especialitzat atenent a situacions específiques i complexes en coordinació amb la xarxa pública i entitats del tercer sector
  • Revisions semestrals dels plans de treball individualitzats
  • Reunions de coordinació entre professionals i persones de referència familiar.
  • Reunions de coordinacions amb els/les professionals dels serveis específics derivats.

El PAD-T pretén facilitar la integració de les dones amb la capacitat d’obrar modificada; proporcionar acompanyaments especialitzats; fomentar la visibilització, sensibilització i denuncia de la violència masclista entre les dones ateses al servei; promoure la vinculació a xarxes específiques d’atenció; definir itineraris específics per a dones sense llar i/o que hagin viscut situacions de violència masclista i/o consumidores de tòxics.

Informació de contacte

Email: serveisuport.ambtu@fsyc.org
Telèfon: 934 383 538
Persones de contacte: Xavier Giménez