ICREA - Iniciativa per a la gestió del Coneixement, la Reflexió ètica i l'Avaluació en àmbit de les Addiccions (Catalunya)

El projecte ICREA , Iniciativa per a la gestió del Coneixement , la Reflexió ètica i l’ Avaluació en l’àmbit de les Addiccions , cerca vertebrar, a partir de l’evidència, la reflexió ètica sobre les intervencions dels/de les professionals de els centres de tractament de les addiccions, principalment de centres de tractaments psicosocials intensius en drogodependències de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) de Catalunya (Comunitats Terapèutiques Can Coll i Riera Major), residències urbanes d’inserció per a persones dependents de drogues i el Centre de Dia per a la Inserció Social de Drogodependents) per mitjà de grups de treball que permetin prendre decisions informades sobre les accions que afavoreixin la millora de la qualitat i els resultats de l’atenció i la intervenció social aplicada.

ICREA compta amb el suport de la convocatòria de subvencions a activitats i projectes de suport a la innovació i transferència de coneixement a entitats, professionals i persones voluntàries de la intervenció i de l’acció social (CONVO’24) del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

 El projecte tracta d’impulsar la reflexió ètica i les bones pràctiques dels professionals d’addiccions a partir de l’anàlisi dels resultats de la intervenció, per millorar tant el sistema d’avaluació mateix, com l’activitat professional i la gestió del coneixement compartit, incorporant en tot moment una Perspectiva de Gènere Interseccional (PDGI). Per fomentar aquestes activitats vinculades a la intervenció i els seus resultats, es crearà la Comissió de suport per a la reflexió ètica, estable a l’estructura de FSC i amb participació transversal de grups de treball.

La iniciativa consta dels nivells d’actuació següents:

  • NIVELL 1: Suport a la reflexió ètica i avaluació (anàlisi de resultats i desenvolupament d’eines)
  • NIVELL 2: Suport als professionals (creació Comissió de suport i Comitè ètic de l’àrea d’addiccions)
  • NIVELL 3: Difusió ICREA (professionals de la FSC i altres entitats d’acció social)
  • NIVELL 4: Valoració (elaboració de protocols, conclusions i adaptacions de les eines davaluació)

Les activitats es faran presencialment i virtualment. Per fer-ho, s’organitzaran fòrums de debat, reflexió ètica, grups d’intercanvi de coneixement i aprenentatge entre iguals. Principalment es farà servir l’entorn de Microsoft 365 amb llicència per a ONGs (Eines com Teams, Sharepoint, Forms i Engage ). Així mateix, les escales de satisfacció es digitalitzaran facilitant-ne l’anàlisi qualitativa posterior.

Així mateix, el projecte s’emmarca al  Programa IDEES  (Informació, Diagnòstic, Avaluació, Atenció i Seguiment) de la FSC per al desenvolupament d’un sistema d’avaluació integrat i digitalitzat basat en l’evidència per mesurar l’eficàcia dels diferents serveis i programes gestionats per la FSC a favor de la promoció de la qualitat i la millora contínua amb el qual es recollirà informació útil per propiciar la reflexió ètica, lintercanvi de bones pràctiques i la presa de decisions informades en els grups de debat.

Des de la Comissió general i dels grups de treball ICREA fa èmfasi en la importància d’avaluar per poder intervenir des de l’evidència i els resultats, deixant enrere perspectives assistencialistes. En aquest sentit, es vol remarcar que l‟avaluació és la base que permet reflexionar sobre la intervenció, així com detectar i intercanviar bones pràctiques professionals. D’aquesta manera, es materialitza la possibilitat d’avançar cap a la millora de l’atenció als centres de tractament de les addiccions.

Informació de contacte

Email: daniel.urbina@fsyc.org
Telèfon: 93 244 05 70
Persones de contacte: Daniel Urbina