Habitatges especialitzadesper a adults tutelats a La Rioja

La Fundació Salut i Comunitat, en consorci amb el Grup Lagunduz, gestiona els Habitatges especialitzades per a adults tutelats a La Rioja destinades a l’atenció integral de persones majors d’edat diagnosticades d’una patologia mental i incurses en un procediment judicial de modificació de la capacitat, la seva guarda hagi encomanat pels Tribunals a la Fundació Tutelar de la Rioja.

El servei compta amb dos habitatges de 14 places a la ciutat de Logronyo, a més d’una plaça d’emergència que s’ocupa davant de situacions d’urgència o necessitat degudament acreditada.

L’equip professional d’aquests pisos tutelats està format per dos educadors/es (un d’ells amb funcions de coordinació) i vuit auxiliars educatives que segueixen un circuit d’intervenció i un model de Pla Individual d’Atenció específic per a cada usuari/a.

L’objectiu general del servei és procurar un recurs residencial a aquestes persones, de manera que se’ls faciliti una atenció habilitadora global, amb el propòsit de mantenir-les actives en l’àmbit cognitiu, motriu i funcional, reeducant les seves facultats deteriorades, procurant que segueixin el tractament metge i, en definitiva, millorar la seva qualitat de vida.

El Programa s’emmarca en un model d’intervenció que integra en la pràctica diversos enfocamentsmetodològics transversals: l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i el model de la qualitat de vida, els quals es complementen amb altres components bàsics del nostre model d’atenció , com ara el Suport Conductual Positiu i el Model de Suports, basats en la promoció dels drets de les persones amb discapacitat usuàries com a nucli del model:

  • Atenció centrada en la persona.
  • Qualitat de Vida.
  • Suport Conductual Positiu.
  • Model de Suports.

Informació de contacte

Email: viviendas.ftlarioja@utelagunduzfsyc.org
Telèfon: 93 244 05 70
Persones de contacte: Toni Gelida