Centre Integral per a gent gran (CIM) d'Altea

En el marc de la prevenció de la dependència i promoció de l’envelliment actiu, el Centre Integral de Majors d’Altea, la titularitat del qual depèn de l’Ajuntament d’aquest mateix municipi, desenvolupa accions que, amb caràcter preventiu, promouen l’adquisició d’actituds, coneixements i habilitats que permeten optimitzar la salut de la gent gran, les seves capacitats a l’esfera física i psíquica, així com assolir un nivell adequat d’interacció i desenvolupament al seu entorn. 

Les persones beneficiàries d’aquest recurs són aquelles persones empadronades al municipi d’Altea que compleixen els requisits següents: 

 • Tenir complerts els 60 anys d’edat, o si no els ha complert, han d’estar jubilades o ser pensionistes sempre que hagin complert els 50 anys. 
 • Que no pateixin malalties infectocontagioses ni psicopaties. 
 • Tenir cònjuges que compleixin els requisits anteriors, si bé, tindran la consideració de “No socis” als efectes de tarifes i ús dels diferents serveis. 
 • De manera excepcional, persones que, no reunint els requisits de persona usuària, vulguin gaudir dels seus serveis circumstancialment per motius sociofamiliars i/o sanitaris, sempre que existissin places lliures i s’obtingués la prèvia aprovació de la figura de Coordinació del centre i del Consell de persones usuàries, i si escau, de l’Ajuntament d’Altea. No obstant això, tindran la consideració de “No socis/es” a efectes de tarifes i ús dels diferents serveis. 

Els objectius generals que es persegueixen en aquest servei són: 

 • Promoure l’adquisició d’actituds, coneixements i habilitats que permetin optimitzar la salut de la gent gran. 
 • Fomentar una vivència positiva de l’etapa vital de la tercera edat a totes les dimensions de la persona. 
 • Visibilitzar les persones grans com a subjectes actius que participen i s’impliquen en el propi benestar i en el de la comunitat. 

El CIM s’emmarca en un model d’intervenció que integra a la pràctica enfocaments innovadors a l’àmbit de l’envelliment basats en la promoció dels drets de les persones usuàries:  

 • Envelliment actiu. 
 • Atenció centrada a la persona. 
 • Dinamització sociocultural. 
 • Participació social i empoderament. 

Amb la finalitat d’atendre les necessitats de la gent gran es desenvolupen diverses actuacions classificades en les següents sis àrees d’intervenció: 

 1. Àrea de Rehabilitació preventiva. 
 2. Àrea dInformació i formació dhàbits de salut. 
 3. Àrea Fisicoesportiva. 
 4. Àrea de Teràpia ocupacional, estimulació cognitiva i habilitats socials. 
 5. Àrea Socioeducativa. 
 6. Àrea de Lleure i convivència. 

Informació de contacte

Email: dir.cimaltea@utelagunduzfsyc.org
Telèfon: 646 40 86 54
Persona de contacte: Marga Planells Reig (Coordinadora)