Centre d’Atenció a Menorsamb trastorns de conducta d’Ateca (Aragó)

Aquest Centre d’Atenció a Menors, situat a Ateca (Saragossa) és un servei, concertat amb l’Institut Aragonès de Serveis Socials (IASS), on es desenvolupa un programa especialitzat de suport intensiu a menors -nois i noies d’entre 6 i 17 anys preferentment- que presentin conductes disruptives o dissocials recurrents i amb nul o escàs suport familiar, el que no faci viable la seva atenció en el marc de la resta d’itineraris, centres o programes establerts pel IASS.

El programa general que es desenvolupa en aquest centre consisteix en una intervenció de caràcter intensiu i integral, d’orientació socioeducativa i terapèutica, centrada principalment en l’àrea personal, per promoure la modificació d’actituds i l’adquisició de normes de convivència que afavoreixin el seu procés de socialització. La seva intensitat i el tipus de recursos a aplicar s’adeqüen a la necessitat i gravetat de cada cas.

Es tracta, per tant, d’un programa amb caràcter temporal i transitori, la durada recomanable és d’un màxim de 9 mesos prorrogables a altres 3, però que podrà patir adaptacions depenent de les necessitats i edats que presenti cada menor. Això, sempre que estigui justificat per les necessitats individuals de cada cas, ja que l’objectiu final d’aquest programa és el desenvolupament de les potencialitats i la integració personal i social d’aquests menors, o bé l’accés posterior a altres centres, itineraris o programes gestionats pel IASS, un cop s’hagi assolit el grau d’estabilització necessari que precisi cada menor.

Des d’aquest centre s’ofereix un ampli i variat programa d’activitats orientades a dotar d’una estructura i planificació del dia, treballant amb els menors en cadascuna de les mateixes habilitats i eines socials, d’autocontrol, instrumentals, etc.

Per dur a terme aquest programa d’activitats el centre compta amb un equip de professionals conformat per la direcció, professionals de l’àmbit dels serveis generals -cuina, neteja, manteniment-, educadors i auxiliars educatius, treballador/a social, psicòleg/a, metge/a, infermer/a, psiquiatre…

El Centre d’Acollida de Menors (CAM) Ateca compta amb una capacitat màxima de 20 places.

Informació de contacte

Email: dir.camateca@utelagunduzfsyc.org