Centre d'acolliment i centre de dia per a donesen situació de greu exclusió “Beatriz Galindo” (Madrid)

El Centre Beatriz Galindo forma part de la xarxa d’atenció a persones sense llar de l’Ajuntament de Madrid. És un recurs especialitzat per atendre dones que es trobin en una greu situació de desarrelament i vulnerabilitat.

En aquest marc s’ofereixen els serveis següents:

  • Centre d’Acollida (30 places d’allotjament, a les quals se’n sumen 5 d’emergència).
  • Centre de Dia (60 places)
  • Estada a places hoteleres d’allotjament alternatiu (15 places).

Acollim dones en situació de greu exclusió, que es troben en situació de carrer. També altres dones ateses a la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar, podent presentar problemes d’addiccions, malaltia mental greu i/o duradora, situacions de prostitució o de violència de gènere.

OBJECTIU GENERAL: Garantir latenció psicosocial i sanitària bàsica, així com la cobertura de necessitats essencials, com lallotjament, generant oportunitats dintervenció i canvi.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

  • Proporcionar atenció especialitzada als qui hagin patit o pateixin violència de gènere, problemes d’addicció a l’alcohol o altres substàncies o presentin una malaltia mental greu o duradora.
  • Desenvolupar programes datenció a la simptomatologia derivada de la violència, així com de psicoeducació i prevenció de la violència de gènere.
  • Desenvolupar un programa de rehabilitació individualitzat i ajustat a la situació de les dones que presenten malaltia mental greu i/o duradora
  • Desenvolupar un programa específic de suport a les dones que presenten problemes d’addiccions amb metodologia de reducció de danys
  • Realitzar activitats socioeducatives i lúdiques per a la recuperació i promoció de les dones usuàries.
  • Contribuir a la incorporació de la perspectiva de gènere a la Xarxa Municipal dAtenció a Persones Sense Llar.

Informació de contacte

Email: dir.camesmadrid@fsyc.org
Telèfon: 91 084 87 32
Persones de contacte: Yolanda Herguera / Ana Gómez