FSC en xifres


Recursos Humans


El perfil integrador de l'activitat exercida per la nostra entitat en l'àmbit del social exigeix un equip de professionals compromès, qualificat i multidisciplinar.

1.739

PROFESSIONALS

385

PERSONES VOLUNTÀRIES

3.563

HORES DE FORMACIÓ


Persones Ateses


Arribar als col·lectius més vulnerables és la principal finalitat de la FSC, un repte que es planteja des de l'àmplia experiència en diferents àmbits i disciplines, aplicant una nova perspectiva que permet plantejar projectes innovadors.

3.184

TRACTAMENT DE DROGODEPENDÈNCIES

13.132

INSERCIÓ SOCIAL I / O LABORAL

1.950

REDUCCIÓ DE DANYS EN ADDICCIONS

7.961

ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

4.564

PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ

515

SALUT MENTAL

1.093

INFÀNCIA I FAMÍLIES

2.070

PROMOCIÓ DE LES DONES

2.204

VIOLÈNCIA MASCLISTA

1.445

INTERVENCIÓN PENITENCIÀRIA

496

PROTECCIÓN DE MENORS


Informació econòmica bàsica


Disposem d'una xarxa pròpia de centres especialitzats per a poder proporcionar un recurs específic per a cada moment del procés de rehabilitació.

RECURSOS ECONÒMICS

ORIGEN DELS INGRESSOS 2018

DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES 2018

Comptes anuals auditats per auditoria-fe
QUOTES5.808.795,34 €DESPESSES DE PERSONAL28.328.159,59 €
SUBVENCIONS5.481.513,33 €SERVEIS EXTERNS4.501.376,08 €
PRESTACIONS I SERVEIS24.095.030,55 €AMORTITZACIONS303.632,41 €
PROMOCIONS, PATROCINADORS100.204,46 €APROVISIONAMENTS2.184.145,50 €
ALTRES INGRESSOS298.475,36 €DESPESES FINANCIERES30.922,23 €
INGRESSOS FINANCIERES5.118,61 €DOTACIÓ FUNDACIONAL I REINVERSIÓ EN OBJECTIUS440.901,84 €

TOTAL INGRESSOS: 35.789.137,65 €

TOTAL DESPESES 35.789.137,65 €

PRESSUPOST FSC 2019

APROVISIONAMENTS1.535.952,03 €
DESPESES DE PERSONAL20.479.360,38 €
ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ3.583.888,07 €
AMORTITZACIÓ D’IMMOBILITZAT162.838,21 €
ADQUISICIONS D’IMMOBILITZAT85.296,21 €

TOTAL: 25.847.334,89 €