El Servei d’Atenció Psicosocial (SAP) de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Foment, han signat un contracte, que permet als FSC oferir als treballadors de ADIF serveis de psicoteràpia a Barcelona, en els quals es valori necessària una intervenció psicoterapèutica i psiquiàtrica altament especialitzada, tant a nivell individual com familiar i grupal.

Aquest contracte s’emmarca dins el Pla d’Acció contra les Drogodependències i Alcoholisme d’ADIF a Barcelona. L’entitat disposa d’aquest protocol d’actuació per a la prevenció del consum de substàncies addictives en l’entorn laboral. Al seu torn, el pla d’ADIF compta amb dos programes: el Programa de Prevenció i el Programa d’Atenció i Reinserció Laboral (PARL).

En el Programa de Prevenció s’emmarca el desenvolupament d’accions formatives i informatives, centrades en temes relacionats amb l’alcohol i altres drogues i els riscos que comporta el seu consum.

Pel que fa al PARL, està desenvolupat per diferents treballadors socials, en coordinació estreta amb l’equip professional del Servei Mèdic d’ADIF i de la resta de l’organització, amb l’objectiu de detectar consums problemàtics d’alcohol o altres drogues en els treballadors de l’entitat, derivar al programa i, si cal, oferir-los tractament extern.

Cal assenyalar a més que les característiques bàsiques d’aquest programa són la confidencialitat, la voluntarietat, la subvenció dels tractaments i el manteniment del lloc de treball fins a finalitzar el programa.

El PARL col·labora amb diferents recursos assistencials, tant públics com privats, ambulatoris o en règim d’ingrés, sent els criteris de derivació la proximitat física a la residència del treballador i l’adequació professional del servei prestat.

En aquest cas, ADIF ha decidit confiar a FSC, i en particular al SAP, el tractament extern d’aquells treballadors/es de Barcelona en què es valori necessària una intervenció psicoterapèutica i psiquiàtrica altament especialitzada, contemplant també la possibilitat de realitzar tractaments en règim d’ingrés en les comunitats terapèutiques de la nostra entitat, als professionals que així ho requereixin.

L’objectiu d’aquesta col·laboració i màxima coordinació entre el PARL i FSC és aconseguir la reincorporació del treballador al seu lloc de treball i la seva normalització laboral, personal i familiar.

Des de la Fundació Salut i Comunitat, ens satisfà enormement aportar la nostra experiència des de fa més de 25 anys en l’àmbit de les drogodependències, a través d’aquest contracte signat amb ADIF, en el marc del seu Pla d’Acció contra les Drogodependències i Alcoholisme.