El Servei Tècnic de Punt de Trobada dels districtes municipals de Sant Andreu i Sant Martí (Barcelona) ha celebrat el seu primer aniversari amb bons resultats. En aquest primer any de gestió per part de la Fundación Salut i Comunitat, ha atès 103 famílies i un total de 125 nens i nenes.

El Punt de Trobada Familiar de Sant Andreu i Sant Martí a Barcelona celebra el seu primer aniversari

La Fundació Salut i Comunitat va començar la gestió del Punt de Trobada Barcelona Ciutat 4, situat al districte de Sant Andreu, l’1 de juliol de 2012. Es tracta d´un servei temporal destinat a atendre i prevenipur, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar o d’exercici de la tutela per part de l’Administració, que s’hagi establert mitjançant resolució judicial o ordre administrativa.

Aquest servei, de titularitat de la Secretaria de Família, Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, té la finalitat d’assegurar la protecció del/de la menor i facilitar la relació paterno/maternofilial.

Cal assenyalar que en produir-se el canvi d’entitat gestora,  el servei va ubicar-se en un altre lloc. Així, aquesta especial situació de trasllat va repercutir, inicialment, tant en el nombre de casos atesos com en l’equip de treball.

El canvi amb totes les persones implicades (usuaris i usuàries, equip …) es va gestionar amb normalitat, i el Punt de Trobada Barcelona Ciutat 4 va començar a funcionar a partir de l’1 de juliol de 2012.

A part del Punt de Trobada Barcelona Ciutat 4, FSC gestiona sis Serveis Tècnics de Punts de Trobada (STPT) més, quatre que depenen del Govern balear (a Palma de Mallorca, Inca, Eivissa i Menorca), i uns altres dos de titularitat del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya (un al Prat de Llobregat i un altre a Lleida).