Gent Grani Atenció a la Dependència


Qualitat de vida per a la nostra gent gran


El nostre objectiu és contribuir a la promoció de la salut, el benestar social i la qualitat de vida de les persones dependents mitjançant el desenvolupament de serveis d'atenció integral fonamentats en el nostre concepte de Qualitat Total.

FSC, l’agost de 2001, va posar en marxa la seva iniciativa “Com a Casa”, que des del seu origen ha suposat una aposta clara per la recerca de solucions innovadores per fer front als problemes socials i sanitaris de la gent gran.

La Fundació Salut i Comunitat gestiona diversos serveis de caràcter bàsicament assistencial (Residències, centres de dia, Habitatges amb Serveis, Serveis d’Atenció Domiciliària, etc.) que han pretès oferir serveis de qualitat, i no per això exempts de calidesa, mitjançant els equips d’intervenció de caràcter pluridisciplinari i professionalitzats que caracteritzen aquest tipus de recursos.

L’objectiu principal de l’atenció que s’ofereix des dels diferents recursos assistencials) és oferir un lloc d’assistència i convivència a persones la problemàtica sociofamiliar dificulta la seva integració i permanència a casa seva.

Per tant, es pretén, des de la varietat i heterogeneïtat d’aquests recursos, d’una banda, proporcionar una òptima qualitat de vida a les persones ateses i per una altra, atendre necessitats individuals de dependència tenint present els diferents tractaments que fan falta.

Projectes i serveis


Nothing found.

Notícies relacionades


Nothing found.

Nothing found.