Canal d'alertes i denúncies de la FSC

Aquest canal consisteix en un sistema intern d’informació que permet reportar una infracció d’acord amb la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d’octubre del 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió i la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció .

Aquesta eina permet a les persones treballadores de la FSC ia altres persones externes alertar confidencialment lorganització sobre sospites de mala conducta. És una eina important per reduir els riscos i crear confiança, ja que preveu que es cometin actes de frau, assetjament i altres accions indegudes.

A través del Canal de denúncies, qualsevol persona podrà presentar l’oportuna informació, comunicació o denúncia en cas d’incompliment normatiu o conductes que puguin ser constitutives de delicte, assetjament o contràries als principis i valors de l’organització per part de la FSC i /o dels seus empleats/des o col·laboradors, garantint de tal manera la transparència i el bon govern corporatiu.

Accés al formulari del Canal d’alertes i denúncies de la FSC: