Un total de 17 de serveis i programes de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) a la Comunitat Valenciana han rebut finançament a través d’aquesta subvenció per a la seva execució durant aquest any 2022, tots ells dirigits a l’atenció de persones en risc o situació de exclusió social, o que es troben en altres situacions de vulnerabilitat especial.

Cal destacar que aquest suport ha seguit una evolució molt positiva des del 2017, any en què es va introduir el nou model de doble tram a les convocatòries de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), pel qual un 80% dels fons les gestionen les comunitats autònomes i el 20% l’Estat.

Quant a la distribució territorial dels projectes recolzats a càrrec de l’IRPF, s’ha aconseguit una implantació molt uniforme a tota la Comunitat Valenciana, si bé destaca Castelló, on es desenvolupa un 35% del suport obtingut, seguit per igual de València i Alacant .

Cal assenyalar, a més, que els programes finançats donaran suport a persones en situació de sense llar (“El Mussol”, Xarxa de Suport a persones consumidores…), persones amb drogodependències (Centres d’Intervenció de Baixa Exigència), programes de dones en situació especial vulnerabilitat i exclusió (Rosella, IMMA…) i persones en exclusió social greu (Unitat Mòbil de Cribratge…).

Així mateix, entre les novetats, i com a projectes més rellevants en aquesta convocatòria, ha estat subvencionat el projecte “Obrint portes”, gràcies al qual s’amplien els serveis del CIBE de València de suport sociosanitari i intervenció psicosocial durant els caps de setmana i festius. Es tracta d’un servei que no s’estava realitzant des de cap centre, tant a la ciutat de València com a la seua àrea metropolitana, per això el seu caràcter innovador. També ha estat finançat el projecte Dona Frontera, Programa d’acompanyament cap a la inserció sociosanitària de dones migrants a Castelló.

Aquest suport econòmic ens permet continuar desenvolupant aquests serveis, amb col·lectius que presenten una situació acusada per la pandèmia actual i que aquesta ha sobredimensionat, fent més difícil l’accés als recursos de protecció i ajuda que aquestes persones necessiten.

Assenyalar que aquesta convocatòria de subvencions és possible gràcies a les aportacions de milers de persones contribuents que marquen la casella d’Activitats d’Interès Social a la seva declaració de la renda.

Des de la Fundació Salut i Comunitat, volem mostrar el nostre especial agraïment pel suport rebut de la Generalitat Valenciana mitjançant el finançament d’aquests 17 projectes, amb càrrec a l’assignació tributària de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), que impulsarem a durant aquest any 2022.