En la nostra gestió, hem incorporat com a novetat la realització de tallers com a eina per a la intervenció amb les persones usuàries del servei. Aquestos punts, gestionats per la Fundació Salut i Comunitat, són de titularitat de la Conselleria de Família i Serveis Socials del Govern Balear.

Teràpia i creativitat com a intervenció als Punts de Trobada Familiar de BalearsConcretament en el Punt de Trobada Familiar (PTF) Maó, hem anat evolucionant en els continguts, oferint tallers més creatius i atractius, a través d’una estratègia més lúdica i amb un enfocament terapèutic alternatiu més interactiu.

Després de valorar les necessitats dels usuaris/es, vam iniciar una formació enfocada al desenvolupament d’ habilitats personals adreçades a la resolució de conflictes. Els primers tallers que vam dissenyar van ser dos:

  • “Habilitats socials i comunicatives”. En aquest taller vam treballar principalment l’ assertivitat, la presa de decisions i habilitats comunicatives (empatia i escolta activa).
  • “Percepció d’un/a mateix/a i dels altres”, on vam treballar l’ autopercepció, l’ autoconeixement, la percepció dels altres i de la realitat, el pensament causal i les seves diferents perspectives.

Els tallers es van realitzar amb els diferents usuaris/es i vam formar grups de progenitors/es custodis/es i no custodis/es per afavorir l’empatia i que poguessin entendre la situació que viu l’altra part. Vam intentar que les persones usuàries fossin capaces per si mateixes d’arribar a acords.

Recentment hem tornat a posar en pràctica tallers, però dissenyant una estratègia més lúdica i amb un enfocament terapèutic alternatiu més interactiu i creatiu. Els tallers dissenyats han estat dos:

  • “Desayuno con Mándalas”. En aquest taller, a part de fomentar la creativitat, potenciem la comunicació patern/matern-filial, estimulem la imaginació per afavorir la lliure expressió, desenvolupant els sentits i la capacitat de percepció.
  • “Mindfulness per a famílies”, on dotem d’eines de relaxació i atenció a les famílies, per tal que puguin utilitzar-les tant al centre, com extrapolar-les a altres contextos i situacions. Un altre dels objectius és aconseguir un estat de calma i consciència que ajudi a les persones participants a sentir-se millor i a autorregular la seva conducta.

El taller de “Desayuno con Mándalas” ha tingut molt bon acolliment per part dels usuaris/es i hi ha hagut molta participació. La realització del mateix es va fer en l’horari de visites i van participar totes les famílies creant un espai d’interrelació i relaxació a través del dibuix i la combinació de colors.

Actualment és una activitat molt demandada, tant pels nins i nines com pels seus progenitors/es, ja que mitjançant el dibuix, s’aconsegueix un espai relaxat, creatiu i de comunicació. Són molts i moltes qui comparteixen l’activitat de forma intra i interfamiliar, la qual cosa permet alhora a l’equip tècnic observar la interacció, descobrir pautes de relació i oferir un punt de partida per a parlar d’emocions, problemes, sensacions… que d’una altra manera resultarien difícils d’abordar.

El taller de “Mindfulness per a famílies” l’hem programat més endavant, degut a que s’han tancat molts casos, alguns per acords entre les parts i uns altres per sentència judicial, i estem a l’espera de rebre nous.

Després d’aquesta evolució dels tallers, hem arribat a la conclusió que el joc i les activitats participatives són més adequades i tenen major acceptació que els tallers formals per aconseguir l’obertura i confiança necessàries entre les famílies i l’equip tècnic, així com entre progenitors/es i nins/es, i entre les famílies que comparteixen involuntàriament aquest espai.