Punts de Trobada Familiarde les Illes Balears

Els Punts de Trobada Familiar de les Illes Balears són serveis que pretenen oferir un lloc neutral destinat a facilitar el compliment dels règims de visites que estableixen els jutjats de família després d’una separació, respectant sempre el dret de visita o la relació entre els infants i els seus familiars, actuant a cada moment en benefici dels menors, defensant-ne els drets i establint com a prioritat el seu benestar i desenvolupament integral. Són de titularitat de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social del Govern Balear a través de la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial.

Els objectius fonamentals d’aquests recursos són:

  • Fer efectiu el dret del/de la menor de mantenir relacions personals i directes amb els seus progenitors i la seva família d’una manera regular i d’establir els vincles necessaris per al seu bon desenvolupament psicològic, afectiu i emocional, excepte si això és contrari al seu interès superior.
  • Preparar els progenitors perquè assoleixin l’autonomia necessària en el seu exercici de la parentalitat autònomament.
  • Prevenir la violència (i altres formes de maltractament) i protegir el/la menor en els casos en què es donin aquestes situacions.

L’accés al servei únicament es pot dur a terme mitjançant notificació d’una resolució o d’un pronunciament per part de les administracions judicials.

Informació de contacte

Palma: 638 458 269
Inca: 638 458 261
Maó: 638 458 099
Ibiza: 678 406 000