Servei Tutelar‘Amb Tu’

El Servei Tutelar “Amb Tu” s’emmarca dins de la necessitat de poder oferir atenció i tutela a les persones incapacitades (totalment o parcialment) per via judicial. A través de l’exercici dels càrrecs tutelars, la Fundació ofereix la garantia de seguretat i continuïtat en l’abordatge i acompanyament de les persones tutelades, garantint alhora la no discriminació, així com un tractament integrador que inclou les vessants personal, social i patrimonial.

La millora de la qualitat de vida de les persones ateses, així com garantir l’exercici de tots els seus drets i deures, es configura com l’eix central del conjunt de les nostres intervencions.

La recepció dels casos i coordinació dels mateixos amb els jutjats es realitza en col·laboració amb la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP).

Des de l’inici del servei fins a finals de 2015 la Fundació havia atès ja a més de 265 persones, trobant-se 129 casos en situació de tutela activa El Servei es presta mitjançant un equip que compta a més amb assessorament de professionals de la psiquiatria, psicologia i del dret d’FSC.

L’oferta assistencial s’estructura en diverses àrees per tal de garantir el desenvolupament integral de la persona, afavorint al seu torn el tractament particular de cada persona:

Àrea Social

Les activitats emmarcades dins d’aquest àmbit es fonamenten en l’avaluació prèvia de les necessitats detectades per part de l’equip de professionals encarregats de cada cas. Un cop avaluades les necessitats que presenti cada persona tutelada s’implementen activitats com:

Informació, assessorament i satisfacció de les necessitats bàsiques a nivell d’alimentació, salut i activitats de la vida diària. Procurar l’atenció continuada en la cura de la imatge personal. Actuacions per potenciar la seva relació amb l’entorn sociocultural. Accions de mediació i acompanyament en situacions que li suposin algun tipus de conflicte personal. Posada en pràctica de diverses estratègies que afavoreixin la seva integració prolongada en el mercat laboral.

Àrea Jurídica

En aquesta àrea d’actuació, un cop detectades les necessitats de la persona tutelada per part del nostre equip de professionals, es duen a terme activitats del tipus:

Assessorament jurídic de les persones tutelades i dels seus familiars. Orientació i suport en casos dedefensa jurídica. Contractació d’advocats especialitzats quan sigui necessari per a la defensa judicial i, fins i tot, extrajudicial de les persones tutelades davant qualsevol problemàtica legal. Seguiment de les actuacions judicials a la resolució del cas. Tramitació d’actes notarials i autoritzacions judicials.

Àrea Econòmica

L’administració patrimonial és una altra tasca important en l’exercici de la tutela, fonamentada en el benefici únic i exclusiu de la persona tutelada. Sobre això, un cop detectades les necessitats que presenti cada persona tutelada, es realitzen, entre d’altres, les següents actuacions:

Distribució mensual de la seva economia en funció dels seus ingressos i necessitats. Administració dels béns patrimonials de la persona tutelada: realitzar inventari, liquidació d’impostos, etc. Control de tota la declaració periòdica d’impostos, taxes i pagaments que les persones tutelades hagin de realitzar.

Entre les persones ateses fins ara el 70% són homes i el 30% són dones, generalment amb un diagnòstic de patologia dual i amb una mitjana d’edat que comprèn dels 40 als 50 anys.

Els principals assoliments de la nostra intervenció en aquest àmbit són:

  • El treball per a la millora de la qualitat de vida de les persones ateses.
  • La vinculació dels casos a la xarxa d’assistència pública.
  • Una adequada administració dels béns econòmics de la persona.

Informació de contacte

Email: serveitutelar.ambtu@fsyc.org
Telèfon: 934 383 538
Persones de contacte: Andrea Valls