Servei Tècnic de Punt de Trobada Familiarde Tarragona

(Gestió finalitzada al 2020)

El Servei Tècnic de Punt de Trobada de Tarragona es un dispositiu destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar, en concret, en el compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la tutela per part de l’Administració Pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció del/de la menor i facilitar la relació patern/matern filial.

L’objectiu fonamental es Garantir als i a les menors llur dret de relacionar-se amb els seus progenitors i/o familiars, tot preservant-los de la relació conflictiva i/o de violència masclista de les persones adultes en els supòsits de nul·litat matrimonial, separació o divorci dels progenitors o pels supòsits d’exercici de la tutela per part de l’Administració Pública.

Persones destinatàries:

  • Menors separats/des dels seus progenitors amb mesures de protecció que resideixen amb una família d’acollida, ja sigui família extensa o aliena, i es troben en procés de re-vinculació amb la seva família biològica.
  • Fills i filles de mares en situació de violència masclista i aquells que resideixen en serveis d’acolliment com a conseqüència de violència masclista i és necessari mantenir la confidencialitat del lloc de residència.
  • Progenitors que per circumstàncies personals no poden exercir el seu dret de visites sense que estiguin supervisades, ja que poden representar algun risc per a la integritat del/de la menor (malalties mentals, toxicomanies, manca habilitats …).
  • Progenitors que no tenen un lloc garant del benestar del/de la menor durant la visita (si l’habitatge no reuneix les condicions adequades o conviu amb persones que puguin suposar un risc per al/a la menor, per exemple).
  • Famílies on el progenitor custodi s’oposa al lliurament del/de la menor i no afavoreix les trobades, i menors que mostren disposició negativa a relacionar-se amb el progenitor/a.
  • Famílies que presenten un conflicte o crisi, dintre d’un procés de separació o divorci, i presenten dificultats en la relació entre els fills i filles menors i ambdós progenitors.