Servei d’Ajuda a Domicilid’Orduña (Finalitzat al 2020)

Aquest Servei d’Atenció a Domicili està gestionat per FSC en consorci amb el Grup Lagunduz. En aquest SAD biscaí s’atén en l’actualitat a 40 persones diferents cada mes.

El Servei d’Ajuda a Domicili d’Orduña és un servei públic, de caràcter social, integral, polivalent i comunitari; que està dirigit a persones o famílies que presenten dificultats per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, a fi de restablir o millorar el seu benestar físic, psíquic i/o social, mitjançant un programa individualitzat amb caràcter preventiu, assistència i/o rehabilitador, que contribueixi a afavorir la seva permanència en el seu entorn habitual, a través de funcions de caràcter personal, domèstic i educatiu, fomentant així l’autonomia i les capacitats de la persona usuària

Així, aquest servei es fonamenta en la necessitat d’atendre la persona en el seu propi hàbitat, promovent d’aquesta manera la seva convivència i participació en la vida comunitària i evitant el seu aïllament i/o marginació de la mateixa a través d’intervencions que impliquin, no només a la persona usuària i als seus familiars, sinó a tot el conjunt de la comunitat mitjançant accions, programes, criteris i objectius que tenen com a finalitat última la creació i articulació dels recursos socials necessaris per a la promoció del benestar social de les persones usuàries del SAD. En concret, les persones usuàries prioritàries són:

  • Gent gran amb dificultats d’autonomia personal que visquin soles o en família i requereixen suport per a romandre a casa seva.
  • Persones amb discapacitat, de qualsevol edat, amb limitacions importants d’autonomia personal.
  • Menors als quals cal cuidar o atendre per absència dels pares, mares o tutors/es, o quan aquests/es, per circumstàncies provisionals de malaltia o altres motius prou justificats, no puguin exercir les seves funcions parentals, sempre que aquestes circumstàncies no suposin una situació de desemparament o requereix l’assumpció de la guarda per part de l’autoritat competent.
  • En general, quan hi hagi una situació de desatenció social i/o familiar, avaluada tècnicament, que justifiqui la intervenció del Servei.

Informació de contacte

Email: coord.orduna@utelagunduzfsyc.org
Telèfon: 944 316 047
Persones de contacte: Montserrat Baraja