Punt de Trobadade Granollers

(Gestió finalitzada al 2020)

El Punt de Trobada és un servei que ofereix un espai neutral, acollidor i imparcial, adequat per donar compliment al règim de visites entre fills/es i progenitors no custodis.

El Punt de Trobada neix per facilitar i garantir el dret dels nens i nenes o adolescents a relacionar-se amb els seus progenitors i/o familiars, preservant-los de la relació conflictiva i de violència masclista de les persones adultes, en el supòsit de nul·litat matrimonial, separació o divorci dels progenitors o d’exercici de la tutela per part de l’Administració Pública. És un servei transitori, que ha de permetre i garantir el benestar i la seguretat dels nens i nenes, mitjançant la intervenció dels professionals en l’espai.

Les intervencions que es realitzen poden ser:

  • Estades: visites que es desenvolupen a les instal·lacions del Punt de Trobada amb supervisió professional sense que l’adult ni el/la nen/a puguin sortir fora del servei
  • Intercanvis: es fa el lliurament i la recollida del nen o nena sota supervisió professional, sense permanència en el servei.

Els casos es deriven per:

  • Via judicial: són els jutjats els que fan la demanda a Serveis Socials de l’Ajuntament de Granollers.
  • Via administrativa: famílies tutelades per la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència) que no disposin de l’espai adequat per veure els seus fills i filles.