Entorns d’Aixopluc per a dones que usen droguessobrevivint a violències, “Metzineres”

Aquest projecte va ser posat en marxa i finançat per la Fundació Salut i Comunitat des de 2016 fins al 2018. Des de Juny de 2018 la seva titularitat i responsabilitat operativa han estat transferides a la Fundació ICEERS.

El projecte proposa un plantejament holístic i individualitzat a les especificitats de Dones que Usen Drogues Sobrevivint a Violències (DUDSV), tenint en compte les barreres i buits institucionals als quals han de fer front en la transició pels diferents estadis de la recuperació així com les seves capacitats, interessos i expectatives. Mitjançant un model d’intervenció innovador dirigit a evitar la cronificació de situacions d’exclusió, ofereix propostes flexibles a les quals poden accedir de manera directa, immediata i sense intermediacions.

Es desenvolupen tres Entorns d’Aixopluc, que es constitueixen com el primer recurs de reducció de danys exclusiu per a dones de Catalunya:

  1. “DE MOMENT”. Entorn de cura, formació i recuperació;
  2. “L’OSADA”. Entorn productiu;
  3. “LA COBERTA”. Entorn residencial.

Cada Entorn d’Aixopluc és un espai independent alhora que en interacció amb la resta. Les DUDSV podran formar part d’un o varis entorns i transitar-hi segons els diferents moments vitals, trajectòries de consum i ambivalències en expectatives, inquietuds, interessos i necessitats.

Objectius

  • Donar acompanyament integral a DUDSV que minimitzi les barreres d’accés en situar-les en el centre dels seus processos de recuperació, motivant l’apoderament i millora de la seva salut física, emocional i mental.
  • Ampliar l’oferta de recursos i serveis comprensius, adequats, accessibles i de qualitat de les diferents Xarxes d’Atenció.
  • Posicionar les DUDSV com a interlocutores vàlides a l’hora de dissenyar polítiques públiques que, de manera directa o indirecta, puguin condicionar el seus processos d’estabilització i recuperació.
  • Minvar el prejudici, estigma i discriminació que recau sobre les persones que usen drogues, i de manera específica sobre les DUDSV.

Població beneficiària

Donem aixopluc a poblacions particulars de DUDSV com ara: sense llar, joves, adultes majors, nouvingudes, que s’identifiquen com LGTBIQ, que exerceixen o han exercit sexe per supervivència, amb trajectòries d’empresonament i/o bregant amb situacions de mala salut física o mental, o de diversitat funcional, entre d’altres. Aquestes dones sobreviuen diàriament a violències molt diverses, com ara les masclistes, les pròpies de l’entorn de tràfic de drogues o les ambientals, entre d’altres.