Centre Especialitzat d’Atencióal Major (CEAM) d’Altea

El CEAM d’Altea és un centre municipal d’atenció preventiva per a gent gran, que els dóna suport per trobar els recursos necessaris amb els quals millorar la seva qualitat de vida. Ho fa a través de la coordinació amb els serveis socials generals, així com mitjançant la medicina preventiva. Es realitza una valoració geriàtrica integral (física, funcional, mental i social), que permet als / les professionals tenir una visió el més completa possible de la situació sociosanitària real de cadascú, alhora que oferir una sèrie de tractaments per a les patologies cròniques més comuns. També es promouen activitats socials que reverteixin en la millora de la qualitat de vida i potenciïn estils de vida actius i saludables, mitjançant la implantació de programes dissenyats amb aquesta finalitat.

Des del CEAM es presten, entre altres, els següents serveis: medicina preventiva, atenció psicològica, rehabilitació, fisioteràpia, hidroteràpia, gimnàstica terapèutica, tallers funcionals per potenciar les activitats de la vida diària, i tallers cognitius, educatius, artístics, d’oci, relaxació i cultura física. També es disposa en aquest centre d’un espai de cafeteria, d’hemeroteca, i de serveis de podologia i de perruqueria, sent la seva tarifa la pròpia dels serveis públics. El centre compta amb una plantilla de 8 professionals.

Els serveis que es presten en aquest centre s’adrecen a persones que tinguin complerts els 60 anys d’edat o de no haver-los complert, siguin jubilats o pensionistes que hagin complert els 50 anys i que a més tinguin residència a Altea, així com a les seves parelles.

Informació de contacte

Email: ceam@utelagunduzfsyc.org
Telèfon: 96 536 44 60